مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (613)

مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم13گفتار اول- مبنای حقوقی سهم13الف) حقوق انگلیس14ب) حقوق ایران15گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم16الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم16ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم17ج) ماهیت خاص سهم18د) ماهیت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (616)

2-4- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی252-4-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری262-4-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری272-4-3- تحولات ثبت Read more…

By 92, ago