مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (622)

2-1 مفاهیم152-1-1 داده 152-1-2- اطلاعات 152-1-3- سیستم162-1-4 مدیریت172-1-5 سیستم های اطلاعاتی172-1-6- سیستم اطلاعات مدیریت172-1-7 سیستم اطلاعات بهداشتی182-1-8 نظام مراقبت182-1-9 معماری سیستم192-1-10 معماری نرم افزار192-1-11 معماری سیستم اطلاعاتی192-2 اهمیت و نقش طراحی معماری برای سیستم ها202-3 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (624)

6- عوامل بین فردی بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت است؟ 7- عوامل ساختاری بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت است؟ 8- ترتیب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (628)

2-11 تهیه نقشه راه592-12 بخش ششم: انواع نقشه راه612-13 تحقیقات انجام شده در داخل کشور612-15 جمع بندی70فصل سوم: روش تحقیق3-1 روش پژوهش733-2 جامعه آماری:733-3 نمونه آماری:743-4 ابزار گردآوری دادها:743-5 پرسشنامه و نحو? تنظیم آن:743-5-1 محاسبه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (621)

فصل چهارم53بررسی ساختار بینامتنی تذکرهالاولیاء534ـ1ـ ماهیت زبانی تذکرهالاولیاء544ـ2ـ مخاطب محوری تذکرهالاولیاء604ـ3ـ بازشناسی منابعِ تذکرهالاولیای عطار624ـ4ـ بازی متنها از طبقات صوفیه تا نفحاتالانس جامی674ـ4ـ1ـ بازی متنها در تذکرهالاولیاء و رفتار زیباییشناختی عطار با زبان704ـ5ـ بینامتنیت یا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (612)

مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم13گفتار اول- مبنای حقوقی سهم13الف) حقوق انگلیس14ب) حقوق ایران15گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم16الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم16ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم17ج) ماهیت خاص سهم18د) ماهیت Read more…

By 92, ago