6- عوامل بین فردی بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت است؟
7- عوامل ساختاری بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت است؟
8- ترتیب عوامل سه گانه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت در شرایط شهرستان جهرم باید چگونه باشد تا به پیش بینی های دقیق تری منجر شود؟
فرضیه ها:
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
فرضیه اصلی: ترکیب عوامل سه گانه مدل و پیش بینی های دقیق عوامل بازدارنده در بین زنان شهرستان جهرم شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت است.
فرضیه های ویژه:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- عوامل فردی ( نگرش ها، تصورات و حالات روانی فرد) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهرستان جهرم در اولویت اول قرار دارد.
2- عوامل بین فردی ( عدم وجود همراه و روابط اجتماعی) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهرستان جهرم در اولویت دوم قرار دارد.
3- عوامل ساختاری (هزینه، وقت ، امکانات و تجهیزات، فقدان مهارت و توانایی) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهرستان جهرم در اولویت سوم قرار دارد.
4- ترکیب عوامل سه گانه مدل در پیش بینی های دقیق عوامل بازدارنده در بین زنان شهرستان جهرم با توجه به متغیر خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت است.

5- ترکیب عوامل سه گانه مدل شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده در بین زنان شهرستان جهرم با توجه به متغیر مشارکت (بر حسب شرکت کنندگان و عدم شرکت کنندگان، سطوح مشارکت و محتوای عوامل)، شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت است.
6- میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی بر حسب متغیرخصوصیات فردی یکسان است.
تعاریف عملیاتی
متغیر مشارکت: دراین تحقیق، به حضور افراد جامعه در فعالیتهای ورزشی با توجه به سطح و حد فعالیت، تعداد جلسات ، شدت و مدت انجام ورزش اشاره دارد.
متغیر سن: این متغیر در تحقیق حاضر به سه طبقه سنی 30-18، 45-31 و 60-46 سال زنان شهرستان جهرم اشاره دارد.
متغیر تعداد فرزند: این متغیر با چهار ارزش بدون فرزند، 2-1 فرزند، 5-3 فرزند و بیش از 6 فرزند به بررسی یکی از عوامل بازدارنده زنان شهرستان جهرم از شرکت در فعالیتهای ورزش می پردازد.
متغیر تحصیلات: متغیر تحصیلات با سه ارزش دیپلم و زیر دیپلم، لیسانس و زیر لیسانس، بالات از لیسانس مورد بررسی قرار گرفت.
متغیر شغل: این متغیر با سه ارزش خانه دار، شاغل و دانشجو مورد بررسی قرار گرفت.
متغیر وضعیت تأهل: این متغیر با دو ارزش متأهل و مجرد مورد بررسی قرار گرفت.
ورزش تفریحی: ورزش در تقسیم بندی اوقات فراغت، محلی ویژه داشته و در ردیف تفریح قرار گرفته است و شامل تولید فعال تجربه اوقات فراغت است که در آن شرکت کنندگان تا اندازه ای بر فرایند کار تسلط دارند. در این تحقیق شرکت افراد در ورزش تفریحی با پرسشنامه 5 سوالی شارکی مورد ارزیابی قرار گرفت (46).


پاسخ دهید