ب) پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .30
ج) پیشگیری بر مبنای سن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .31
د) پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .31
گفتار پنجم) پیشگیری اجتماعی . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 32
بند اول)پیشگیری رشدمدار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .35
بند دوم) پیشگیری جامعهمدار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
گفتار ششم): پیشگیری وضعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . 39
بند اول: مفهوم پیشگیری وضعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 39
بند دوم: نقش فرصت (موقعیت) در ارتکاب جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
گفتار هفتم : جرم انگاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .44
بند اول: تعریف جرم‌انگاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
بند دوم: مراحل جرمانگاری در روش پالایش (filtering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
بند سوم: جرم و جرم‌انگاری در حقوق کیفری اسلام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
فصل دوم: پیشگیری کیفری از جرائم و تخلفات رانندگی
مبحث اول: جرم انگاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 54
گفتار اول: عنصر قانونی جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
گفتار دوم: عنصر مادی جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
انواع اعمال مادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
1. رفتار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2- حالت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
گفتار سوم: رکن روانی جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .58
مبحث دوم: مسئولیت کیفری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
بند اول :عقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .60
بند دوم: بلوغ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .61
بند سوم:اختیار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
مبحث سوم: مجازات. . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 62
بند اول:خصوصیات و اهداف مجازاتها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .62
اهداف مجازاتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
الف – هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 65
ب – هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 66
مبحث چهارم:جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . 68

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 68
گفتار دوم : سایر جرائم ناشی از تخلفات رانندگی . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 71
مبحث پنجم : انواع مجازات ها بر اساس درجه آنها. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . 72
الف : مجازات اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .72
ب: مجازات تبعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ج : مجازات تکمیلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
مبحث ششم: ماهیت کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 73
گفتار اول: مفهوم کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
گفتار دوم: تأثیر کیفر محرومیت از رانندگی بر پیشگیری از جرائم رانندگی . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .77
مبحث هفتم: ساز و کارهای نیل به بازدارندگی در سیاست کیفری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 82
گفتار اول : رویکردکیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .84
گفتار دوم : بازدارندگی عمومی و فردی درقوانین رانندگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
گفتار سوم: بررسی سازوکار قطعیت مجازاتها در قانون جدید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 85
بند اول)مرحله اول : قبل از ارتکاب تخلف( قطعیت در کشف تخلف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
بند دوم) مرحله دوم: بعد از ارتکاب تخلف(قطعیت در اعمال مجازات ها) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 86
گفتار چهارم: بررسی سازوکار سرعت مجازاتها در قانون جدید. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .88
گفتار پنجم: بررسی سازوکارشدت مجازاتها در قانون جدید. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .89
وضع، اصلاح و انطباق قوانین موجود با مقتضیات فعلی. . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
اجرا دقیق و صحیح قوانین از طرف مراجع ذیربط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .94
گفتار ششم: آیین دادرسی کیفری و قواعد رسیدگی به تخلفات. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 95
فصل سوم: پیشگیری غیرکیفری از جرائم و تخلفات رانندگی
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از بروز جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .96
گفتار اول) آموزش. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
گفتار دوم) جایگاه و کارکرد مقررات حوزه راهنمایی و رانندگی در سطح ملی. . . . . . . . . . . . . . . . 100
مبحث دوم : حوزه پیشگیری وضعی از جرائم و تخلفات رانندگی. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .103
گفتار اول: کاهش نقش عوامل محیطی در وقوع جرائم و تخلفات رانندگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
بند اول : اصلاح معابر و ایمنی راهها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 104
1)بررسی وضعیت فنی راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

1 ـ1 نقص در طراحی ساختمان راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .104
1 ـ2 نقص علائم و تجهیزات ایمنی راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .105
2) شرایط خاص محیط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
1-2 لغزنده بودن سطح راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
2-2 وضعیت تابش نور . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
بند دوم: ارتقاء ایمنی و خودداری از استفاده از وسایل نقلیه معیوب . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .106
گفتار دوم :بررسی مصادیق پیشگیرانه وضعی در قانون رسیدگی به تخلفات: . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .109
بند اول:استفاده از تکنولوژی و فنآوری جدید علمی(نظارت) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 109
بند دوم: استفاده از علوم و تکنولوژی جدید در تولید خودرو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .111
بند سوم: لزوم معاینه فنی خودرو ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

  • 1

پاسخ دهید